ПОРЯДОК
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МОНАСТИРИЩЕНСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ
 

Цей  Порядок  доступу  до  публічної  інформації в Монастирищенській районній раді  (далі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».

Установлені Порядком норми спрямовані на забезпечення та здійснення прав запитувачів інформації, визначених Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», на отримання за запитами публічної інформації,  розпорядником  якої є Монастирищенська районна рада.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розроблено з метою встановлення єдиної процедури складання, оформлення та подання до Монастирищенської районної ради запиту на отримання публічної інформації щодо її діяльності (далі – запит на інформацію), підготовки та надання Монастирищенською районною радою такої інформації, а також оскарження рішень Монастирищенської районної ради, дій чи бездіяльності щодо надання інформації за запитом.

1.2. Публічна інформація щодо діяльності Монастирищенської районної ради (далі – публічна інформація), розпорядником якої є Монастирищенська районна рада, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

1.3. Монастирищенська районна рада на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» надає інформацію, розпорядником якої вона є і яка не потребує додаткової обробки.

1.4. Монастирищенська районна рада не є розпорядником інформації за запитами щодо:

інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій;

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.5. Доступ до публічної інформації в Монастирищенській районній раді забезпечується шляхом:

систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданняхабо в інший спосіб;

надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.6. Даний Порядок поширюється на працівників Монастирищенської районної ради.

ІІ. ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

2.1. Публічна інформація, розпорядником якої є Монастирищенська районна рада, надається запитувачу в разі офіційного звернення із запитом на інформацію.

2.2. Запитувач має право звернутися до Монастирищенської районної ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.4. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2.5. Письмовий запит на отримання публічної інформації надається на адресу Монастирищенської  районної ради  поштою, факсом, на електронну адресу або оформляється безпосередньо під час перебування в приміщенні Монастирищенської районної ради. Письмовий запит, який подає запитувач, має вміщувати всі реквізити, установлені Законом України «Про доступ до публічної інформації». За відсутності будь-якого реквізиту запит на інформацію не реєструється, відповідь запитувачу не надається.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію, установлених цим Порядком (додаток 1).

2.6. Якщо запитувач інформації звертається до Монастирищенської районної  ради усно по телефону або під час безпосереднього перебування в Монастирищенській районній раді, інформація, що не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, роз’яснення, інформація щодо розміщення документів тощо).

У цьому випадку письмовий запит на інформацію не оформляється та не реєструється.

Якщо запитувач звертається по телефону, а запитувана інформація потребує додаткової обробки та підготовки письмової відповіді, працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, заповнює зі слів запитувача інформації всі обов’язкові реквізити за встановленою формою (додаток 1), реєструє запит у спеціальному журналі реєстрації запитів, що надійшли по телефону (додаток 2) та передає його до діловодної служби. При цьому в запиті додатково зазначається та повідомляється запитувачу інформації прізвище, ім’я, по батькові працівника, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

2.7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може самостійно подати письмовий запит, працівник відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, на бажання запитувача оформляє письмовий запит за нього за встановленою формою (додаток 1). У запиті зазначається прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального за організацію доступу до публічної інформації, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Копія запиту надається запитувачу. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

2.8. Інформацію щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на публічну інформацію готує працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, та оприлюднює її щомісячно.

ІІІ. РОЗГЛЯД І РЕЄСТРАЦІЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

3.1. Реєстрацію запитів на інформацію здійснює діловодна служба в спеціальному журналі централізовано в міру надходження.

До реєстрації та розгляду приймаються тільки запити, які надійшли на  адресу Монастирищенської районної ради поштою, факсом, на електронну адресу або за телефоном. Інші запити не розглядаються та відповіді на них не надаються.

3.2. Усі письмові запити на інформацію, які надійшли на офіційну адресу Монастирищенської районної  ради (поштою, факсом), запити, що надійшли електронною поштою (електронні запити), та письмові запити, оформлені працівником, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, реєструє діловодна служба.

Інші працівники Монастирищенської районної ради, незалежно від їхнього службового становища, не мають права приймати запити на інформацію.

3.3. При реєстрації в діловодній службі на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.

3.4. Зареєстровані запити на інформацію діловодною службою терміново передаються до працівника, відповідального за організацію доступу до публічної інформації. Для виконання запиту працівник, який визначений відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, здійснює координацію виконавців запиту на інформацію і має право скликати наради для забезпечення організації виконання запитів на інформацію.

ІV. ПІДГОТОВКА ТА НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

4.1. Відповідальним за підготовку узагальненої відповіді на запит щодо надання публічної інформації є працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації. Працівник, який визначений відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, має право визначати інших співвиконавців запиту на інформацію (самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються).

Узагальнену письмову відповідь на запит візують керівники самостійних структурних підрозділів, які брали участь у її підготовці, та працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, та подають на підпис голові Монастирищенської районної ради.

Відповідь на електронний запит, який надійшов до Монастирищенської районної ради електронною поштою, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем).

4.2. Підготовка відповіді на запит на інформацію не повинна перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації запиту діловодною службою.

Підготовка відповіді на запит на інформацію працівнику, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації, не повинна перевищувати 4 робочих днів з дня реєстрації запиту діловодною службою.

У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, може звернутись до керівництва Монастирищенської районної ради щодо продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, з відповідним обґрунтуванням такого продовження. Рішення щодо продовження строку розгляду запиту виносить керівництво Монастирищенської районної ради. Запитувач інформації інформується про продовження строку не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо за клопотанням та відповідною резолюцією керівництва Монастирищенської районної ради керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, подовжує термін виконання запиту, то в цей же день інформація про зміну терміну надається працівнику, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації,  діловодній службі.

4.4. Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації. Індекс відповіді на запит складається з індексів самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа у спеціальному журналі реєстрації відповідей на запити на публічну інформацію з початку року та літер «ПІ».

4.5. Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в працівника, якого визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії – у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.

4.6. Працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, повідомляє про надання відповіді за кожним запитом щодо публічної інформації окремо для здійснення контролю виконання.

4.7. Якщо на адресу Монастирищенської районної ради надійшов запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є Монастирищенська районна рада, працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, повідомляє про це запитувача у термін, що не перевищує 5 робочих днів. Якщо точно відомо, хто володіє запитуваною інформацією, працівник, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, пересилає запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

V. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
 
5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

VІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність Монастирищенської районної ради можуть бути оскаржені до суду.

6.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Монастирищенської районної ради  обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Монастирищенської районної ради до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

6.4. Позов подається до місцевого загального суду за місцем знаходження Монастирищенської районної ради.

 
VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННОЇ РАДИ
 
Посадові особи Монастирищенської районної ради за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність відповідно до закону.
 
 
 
 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:


1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) підпис і дату.


Для оформлення інформаційного запиту:

усно: телефон (04746) 2-37-82

письмово: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район,  м. Монастирище, вул. Соборна, 121, Монастирищенська районна рада.


Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді: 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян у письмовому вигляді 

факс: (04746) 2-11-76

електронна пошта: rradamon@ukr.net