Положення про постійні комісії

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії районної ради
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
 
      Постійні комісії є органами районної ради, що обираються з  числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.
           Постійні комісії діють у відповідності із статтею 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом районної ради і цим Положенням.
    Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови  та членів комісії.
       До складу комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.
           Постійні комісії обирають з числа своїх членів заступника голови комісії та секретаря комісії.
 
Голова постійної комісії :
-          організує роботу комісії;
-          скликає і веде засідання комісії;
-          формує порядок денний і забезпечує підготовку необхідних для засідання матеріалів;
-          дає доручення членам комісії, розподіляє обов’язки і перевіряє виконання ними доручень комісії;
-          запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників політичних партій,  громадських організацій і спеціалістів;
-          представляє комісію у відносинах з державними  органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, громадянами;
-          інформує голову районної ради, членів комісії, інших депутатів про розглянуті питання, рекомендації комісії та заходи, вжиті для їх виконання;
-          звітує про роботу комісії на сесіях ради.
 
Секретар постійної комісії:
-           веде діловодство постійної комісії, забезпечує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;
-          повідомляє членів комісії про дату, час, місце і порядок денний засідання комісії, забезпечує їх необхідною інформацією;
-          протоколює засідання комісії;
-          веде облік участі членів комісії в засіданнях комісії;
-          забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій комісії, здійснює контроль за надходженням від них інформацій і повідомлень.
 
 
Заступник голови постійної  комісії:
-          виконує обов’язки голови або секретаря комісії в разі їх відсутності.
 
      Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Члени комісії зобов’язані брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення голови комісії.
             Постійні комісії за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд районної ради та президії, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.       
       Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а з питань, віднесених до відання ради, – райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, отримують від них необхідні матеріали і документи, подають за результатами перевірки обов’язкові для розгляду і вжиття заходів рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради. За результатами вивчення питань постійні комісії готують висновки та рекомендації.
      Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження.
     Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 
2. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 За рішенням районної ради VII скликання утворені такі постійні комісії:
1)- з питань бюджету , фінансової  і  податкової політики, приватизації та власності;
2)-з питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин, використання надр, екології і природокористування;
3)- з питань освіти, культури, охорони здоров’я, засобів масової інформації, молоді    і спорту;
4)- з питань законності,  правопорядку, надзвичайних ситуацій, соціального захисту громадян та  підтримки учасників  антитерористичної операції; 
5)- постійна комісія  з питань соціально-економічного розвитку,  роботи  підприємств промисловості, житлово-комунального господарства,  інвестицій  та  підприємництва;
 
6)- з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, децентралізації і реформи місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян.
3. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 3.1. Постійна комісія з питань бюджету, фінансової та податкової          
політики, приватизації та  власності:
 
 вивчає, попередньо розглядає, вносить пропозиції щодо проектів рішень ради  з питань  бюджету району, фінансового забезпечення роботи бюджетних галузей, оподаткування, питань володіння, користування і розпорядження майном і майновими правами підприємств, установ та організацій комунальної власності районної ради,  приватизації  об’єктів районної комунальної власності.
 
Основними напрямами роботи комісії є :
 
 1.Здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення контролю за складанням виконавчою владою балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним  розвитком району.
 
2.Розгляд питань про роботу, а також планів розвитку підприємств і організацій, які належать до районної комунальної власності.
 
3.Здійснення контролю щодозалучення в порядку,  встановленому законом,  підприємств, 
установ  та організацій,  які  не  належать до комунальної  власності,   до  участі   в  обслуговуванні  населення  району.
 
4.Попередній розгляд і узгодження планів роботи  підприємств, установ та організацій, що не належать до районної комунальної власності, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, економічні та інші наслідки, внесення в разі необхідності пропозицій з даного питання на розгляд районної ради.
 
5.Попередній розгляд та внесення для затвердження на сесії районної ради проекту районного бюджету з висновками та рекомендаціями комісій.
 
6. Попередній розгляд і внесення змін та доповнень до районного бюджету.
 
7.Здійснення контролю за дотриманням установленого порядку фінансування з районного бюджету, за виконанням районного бюджету і цільовим використанням бюджетних коштів, за виконанням програм соціально-економічного розвитку району, інших цільових програм.
 
8.Надання попередніх висновків з питань встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, розмірів ставок єдиного податку на види послуг, місцевих податків та зборів.
 
9.Надання висновків та рекомендацій для розгляду на сесії районної ради щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій районної комунальної власності.
 
10.Попередній розгляд і надання висновків та рекомендацій з питань матеріально-технічного, транспортного та фінансового забезпечення діяльності ради, з питань чисельності, структури, штатів та кошторису на утримання виконавчого апарату районної ради.
 
 
11.Попередній розгляд та внесення для затвердження на сесії районної ради питання щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з районного бюджету.
 
12.Попередній розгляд та внесення для затвердження на сесії районної ради питань про відчуження відповідно до закону  комунального майна, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, а також придбання таких об’єктів у встановленому законом порядку з висновками та рекомендаціями комісії.
 
13. Підготовка  і попередній розгляд щорічних  програм приватизації об’єктів районної комунальної власності, а також надання пропозицій щодо приватизаційних процесів стосовно майна, яке не належить до комунальної власності.
 
14.Попередній розгляд та внесення для затвердження на сесії районної ради будь-яких інших питань, включених до порядку денного чергової сесії;
 
15.Розгляд запитів депутатів заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від органів державної влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, окремих громадян, прийняття щодо них рішення, а при необхідності – внесення на розгляд районної ради.
 
 
3.2. Постійна комісія з питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин, використання надр, екології і природокористування :
 
вивчає, попередньо розглядає, готує пропозиції щодо проектів рішень ради і контролює питання з проблем розвитку агропромислової галузі, використання земельних ресурсів в районі, питання    лісового господарства,   соціального розвитку села,використання надр, екології і природокористування.
 
Основними напрямами роботи комісії є:
 
1.Попередній розгляд та внесення пропозицій на розгляд районної ради щодо програм розвитку сільськогосподарської галузі, переробної промисловості, сприяння розвитку підсобних господарств населення, здійснення контролю за виконанням затверджених районною радою програм.
     
2.Попередній розгляд та внесення на розгляд районної ради програм розвитку земельних відносин в районі, землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань землеустрою.
 
3.Розгляд та вирішення спорів суміжного землекористування, питань земельних відносин,  що відносяться до компетенції районної ради.
 
4.Розгляд депутатських запитів, заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від громадян, органів державної влади, підприємств, установ та  організацій, прийняття щодо них рішень, а у випадку необхідності – внесення на розгляд районної ради.
 
6.Попередній розгляд та внесення пропозицій районній раді щодо встановлення і зміни меж району, міста, селища, сіл.  
 
7.Спільно з екологічною, санітарно-епідеміологічною службою та іншими природоохоронними організаціями здійснення  контролю за виконанням природоохоронного законодавства та внесення пропозицій  районній раді щодо зазначених питань.
           
8.Здійснення  контролю за проведенням заходів по ліквідації екологічних наслідків аварії, захисту від них населення, внесення  пропозицій  щодо залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, громадян.
 
9.Порушення  питання про припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи зупинку /тимчасово/ діяльності підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 
10. Попередній  розгляд   проектів    рішень   про   організацію  територій   і   об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших  територій, що   підлягають   особливій   охороні,   внесення   пропозицій  до відповідних державних органів про оголошення  природних  та  інших об'єктів,  що мають екологічну цінність.
 
11.Попередній розгляд проектів рішень районної ради та підготовка висновків і рекомендацій з питань, включених до порядку денного сесії.
 
 
3.3. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоровя засобів масової інформації, молоді та спорту:
 
попередньо розглядає проекти рішень районної  ради і контролює питання щодо  роботи  галузей освіти, культури, охорони  здоров’я ,  діяльності засобів масової інформації, проведення заходів  щодо  молодіжної політики та спорту  в  районі.
 
Основними напрямами роботи комісії є:
 
1.Попередній розгляд та внесення пропозицій районній раді щодо проектів програм соціально-економічного і  культурного розвитку району, бюджетного забезпечення функціонування закладів освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді та спорту.
 
2.Розгляд питань та внесення пропозицій щодо раціонального використання районного бюджету при фінансуванні закладів освіти, культури, охорони здоров’я, заходів  щодо молодіжної політики та спорту в районі.
 
3. Попередній розгляд та внесення на затвердження районною радою програм розвитку матеріально-технічної бази загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних  закладів,  установ культури  району та контроль за їх ефективним використанням.
 
4.Попередній розгляд та внесення на затвердження районною радою програм розвитку матеріально-технічної бази центральної районної лікарні, селищної та сільських медичних установ району та контроль за їх ефективним використанням.
 
5. Вивчення та розгляд питань збереження та функціонування закладів  освіти, культури, охорони здоров'я в районі, надання відповідних пропозицій на розгляд районної ради.
6. Попередній розгляд та внесення пропозицій щодо затвердження структури і чисельності установ освіти, культури, охорони здоров'я району, внесення  змін до даних документів.
 
7.Розгляд питань та внесення на розгляд сесії районної ради пропозицій щодо реформування галузі медицини, альтернативних форм медичної допомоги та контроль за їх виконанням, внесення пропозицій щодо розвитку програм медичного страхування.
 
8.Контроль за організацією   роботи  медичних закладів по наданню медичної допомоги 
населенню,   встановленню  пільг   і  допомог,   пов'язаних   з   охороною   материнства   і  дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.
           
9.Розгляд питань  та внесення пропозицій районній раді щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації, контроль за  виконанням законодавства  щодо санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
 
10. Попередній розгляд проектів  рішень  про  організацію  територій і об'єктів, які мають 
історичну,  культурну або наукову цінність,  є  пам'ятками  історії  або  культури,  які   охороняються законом.
 
11.Попередній розгляд та внесення районній раді пропозицій щодо забезпечення реалізації молодіжної політики, розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази установ і закладів культури і мистецтва, туризму, підвищення їх ролі в естетичному вихованні та покращенні дозвілля населення, збереження і розвитку національних традицій,  обрядів, української народної творчості.
 
12.Попередній розгляд питань щодо роздержавлення комунальних засобів масової інформації в районі,  висвітлення в них проблем громадян та територіальних громад району .
 
13.Розгляд депутатських запитів, заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від громадян, органів державної влади, підприємств, установ та  організацій, прийняття щодо них рішень, а у випадку необхідності – внесення на розгляд районної ради
 
 
3.4. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, соціального захисту  громадян та підтримки учасників антитерористичної операції:
 вивчає, попередньо   розглядає проекти рішень, вносить пропозиції районній раді і  
 контролює питання   законності,      правопорядку, боротьби  із    злочинністю,  
соціального захисту населення та дотримання конституційних прав громадян
 району, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх  родин –
 жителів району.
 
Основними напрямами роботи комісії є:
1.Участь в розробці і контроль за виконанням заходів по забезпеченню законності, охорони державного і громадського порядку, конституційних прав громадян та боротьби із злочинністю.
 
2.Сприяння діяльності правоохоронних органів /РВ УМВС, прокуратури, суду, управління юстиції, державної податкової адміністрації, митниці/ по додержанню законності, охороні прав і законних інтересів громадян в районі.
 
 3.Комісія за дорученням районної ради або з власної ініціативи заслуховує звіти керівників правоохоронних органів по забезпеченню ними законності, охорони громадського порядку , прав і законних інтересів громадян і боротьби із злочинністю в районі.
 
4.Попередній  розгляд проектів рішень районної ради і пропозицій з питань, які належать до компетенції комісії, діяльність формувань з охорони громадського порядку, підготовка  висновків  з питань, переданих комісії на розгляд.
 
5. Попередній  розгляд і узгодження  питань щодо організації  заходів територіальної оборони  району, забезпечення мобілізації та призову громадян на строкову службу, прийняття відповідних районних програм.
 
6. Контроль за  проведенням в районі заходів  з  соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на Сході країни та членів їх родин.
 
5.Контроль за виконанням рішень радив  межах повноважень ради щодо додержання законодавства України.
 
6.Розгляд депутатських запитів, заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від громадян, органів державної влади, підприємств, установ та  організацій, прийняття щодо них рішень, а у випадку необхідності – внесення на розгляд районної ради.
 
7. Попередній розгляд  рішень районної ради про  звернення  до  суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних  інтересів,  а  також  повноважень  районної  ради та її органів.
 
8.Попередній  розгляд та внесення  на затвердження районній раді проектів районних  програм соціального захисту,  зайнятості населення.
 
9.Попередній  розгляд та внесення  на затвердження районній раді програм, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту, багатодітних сімей та дітей-сиріт, територіального центру для обслуговування одиноких пристарілих громадян району.
 
10.Внесення  пропозицій щодо фінансування районних програм адресної допомоги ветеранам війни та праці, виконання Закону України “Про статус ветеранів війни та праці, гарантії їх соціального захисту”, медичного забезпечення соціально-незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та дітей.
 
11.Попередній  розгляд проектів рішень районної ради з вищезазначених питань, включених до порядку денного сесії.
 
3.5.Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, роботи підприємств промисловості, житлово – комунального господарства, інвестицій та підприємництва:
 
  попередньо розглядає проекти плану соціально-економічного розвитку району, рішень районної ради з  питань з підтримки і розвитку економіки району, її реформування, створення сприятливих умов для розвитку  промислового виробництва , підприємництва, інвестиційної діяльності в  районі.
 
Основними напрямами роботи комісії є :
 
1.Контроль за реалізацією державної політики, спрямованої на економічний розвиток району, визначення першочергових напрямів розвитку його економіки.
 
2.Вивчення та підготовка питань про стан та розвиток підприємств промисловості будівництва, торгівлі, побутового та комунального обслуговування населення, транспорту та зв’язку, енергетичної галузі в районі.
 
3.Участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, економічного зростання, основних напрямків економічної політики, залучення інвестицій, підтримки виробництва, сприяння малому та середньому бізнесу, розвитку фінансової інфраструктури району.
 
4.Сприяння науково-технічному розвитку, розвитку інновацій та енергозбереження в районі.
 
5.Участь у розробці  проекту районного бюджету.
     
6.Попередній розгляд та внесення пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги,  які надаються  підприємствами,  що  перебувають  у  спільній власності територіальних  громад,  представництво  інтересів  яких  здійснює
 районна   рада,   а  також  суб'єктами господарювання,  що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.
 
7.Сприяння ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх та зовнішніх інвестицій для створення, підтримки та розвитку підприємництва.
 
8.Вивчення та підготовка питань про стан та розвиток окремих галузей промисловості, будівництва, торгівлі, зв’язку, транспорту, житлово – комунального господарства окремих підприємств в районі, винесення їх на розгляд сесії районної ради.
 
9. Попередній розгляд проектів рішень ради та підготовка висновків і рекомендацій з питань, включених до порядку денного сесій районної ради.
 
10.Розгляд депутатських запитів, заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від громадян, органів державної влади, підприємств, установ та  організацій, прийняття щодо них рішень, а у випадку необхідності – внесення на розгляд районної ради.
 
 
 
3.6. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, децентралізації   і реформи місцевого  самоврядування,  зв’язків з об’єднаннями громадян :
 
 вивчає, попередньо   розглядає проекти рішень районної ради і контролює питання депутатської    діяльності та етики, дотримання Регламенту районної ради,   зв’язків органів       місцевого самоврядування  з місцевими організаціями політичних партій та 
 громадськими організаціями.
 
Основними напрямами роботи комісії є :
 
1. За дорученням голови ради або з власної ініціативи, згідно плану роботи затвердженого радою, підготовка  висновків щодо дотримання депутатами вимог Конституції України, Закону України „ Про статус депутатів місцевих рад”, Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту районної ради.
 
2. За дорученням ради або її голови підготовка висновківта рекомендаційз питань депутатської діяльності та етики, проектіврішень ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в раді, про виконання рішень ради та її органів, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів, утворених, обраних та призначених радою. 
3. Узагальнення пропозиційдепутатів, постійних комісій ради стосовно затвердження положень  Регламентурайонної ради,  внесення змін до даного документа.
4. Попередній розгляд на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства,  внесення  раді відповідних  висновків.
5. Попередній  розгляд проектів  рішень районної ради з підтримки депутатських запитів депутатів районної ради і винесення їх на розгляд  ради,  контроль за питаннями своєчасного реагування і виконання вимог депутатів районної ради, порушених у запитах та зверненнях.
6. Попередній  розгляд  проектів  рішень районної ради  щодо питань децентралізації і реформи місцевого самоврядування, а також з  питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом. 
 
7. Попередній  розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, а також звільнення їх з посади, підготовка висновківз цих питань.
8. Контроль за  роботою щодо   налагодження   конструктивних зв’язків органів       місцевого самоврядування  з місцевими організаціями політичних партій та   громадськими організаціями.
 
9.Розгляд депутатських запитів, заяв, листів, звернень, що надійшли в комісію від громадян, органів державної влади, підприємств, установ та  організацій, прийняття щодо них рішень, а у випадку необхідності – внесення  на розгляд районної ради.
 
4. ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
 
      Постійна комісія вивчає питання, внесені до плану її роботи або позапланові питання, щодо яких існує відповідне рішення комісії або доручення районної ради, голови або заступника голови районної ради.
 
      Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради комісія дає доручення членам комісії або створює підготовчі комісії і робочі групи, залучає до роботи представників райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, представників громадськості та спеціалістів.
 
     В зв’язку з тим, що до складу районної ради сьомого скликання не обрані за професійною ознакою  депутати –медики, на засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, засобів масової інформації, молоді    і спорту,   при розгляді питань, які стосуються охорони здоров’я, обов’язково запрошувати  головного лікаря  або заступника головного лікаря  центральної районної лікарні.  
 
      Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть вивчатися і розглядатися комісіями спільно.
 
      Керівники підприємств, установ, організацій, підзвітних чи підконтрольних районній раді чи райдержадміністрації, представники яких залучаються до роботи у складі робочих груп комісій, зобов’язані у термін, визначений у рішенні комісії про створення робочої групи, направити до їх складу свого представника. 
 
      На запит комісії, підписаний головою комісії, заступником голови або секретарем комісії, керівники органів, підприємств, установ і організацій, підзвітних і підконтрольних районній раді і райдержадміністрації, зобов’язані у термін, визначений у запиті, надати інформацію чи відповідь по суті запиту.
      Запит реєструється в апараті районної ради.
 
      При зверненні до керівників органів, підприємств, установ і організацій члена комісії /особисто, листом/ з питання, яке готується ним за дорученням комісії, відповідні керівники зобов’язані у визначений у зверненні термін надати інформацію або відповідь по суті звернення.
 
      Члени комісії, керівники підготовчих робочих груп, які за дорученням комісії вивчали питання або готували проект рішення районної ради, зобов’язані у встановлений комісією термін узагальнити матеріали з питання, що вивчалось, підготувати письмову довідку і відповідний проект рішення районної ради або проект висновку комісії.
 
      Матеріальне та організаційне забезпечення роботи комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.
 
      Постійна комісія будує  свою діяльність відповідно до планів її роботи.
      Планування роботи постійної комісії здійснюється шляхом обговорення пропозицій на засіданні комісії.
      План роботи постійної комісії складається на поточний період – на півріччя.
      План роботи комісії затверджується на засіданні комісії.
      Комісії проводять свої засідання у дні, визначені планом роботи комісії.
 Порядок денний засідання постійної комісії  затверджується на початку засідання.
         Засідання постійної комісії скликаються головою комісії / у випадку його відсутності - заступником голови / в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 
               Засідання комісії ведуться відкрито. За рішеннями комісії засідання може бути           закритим.  Необхідність закритого обговорення питання ухвалюється рішенням комісії.
 
         Засідання комісії протоколюється секретарем комісії або працівниками виконавчого апарату районної ради за дорученням голови комісії.
         До протоколу вносяться дата засідання, прізвища присутніх членів комісії, прізвища і посади інших присутніх, порядок денний, стислий запис розгляду питань порядку денного /прізвища тих, хто виступав, стисло сформульовані ними пропозиції, результати голосування, окремі думки членів комісії, які не погоджуються з результатами голосування/, прийняті рішення. До протоколу додаються також інформаційні, довідкові та інші матеріали, що готувалися для розгляду питань порядку денного. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
          Рішення комісії приймаються у формі рекомендацій або висновків.
           Висновок комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і ґрунтується на узагальненні всіх необхідних і достатніх пропозицій,  матеріалів,  довідок,  висновків,  рекомендацій спеціалістів,  фахівців, експертів,  зацікавлених сторін і осіб.
            Висновок комісії враховується при підготовці проектів та ухваленні рішень ради.
       Рекомендації комісії – це ухвалене комісією рішення з питання,  яке віднесене до її компетенції, вивчалося комісією і стосується внесення змін у діяльність органів влади, підприємств,  підприємств,установ, організацій і посадових осіб, які розміщені або проводять свою діяльність на території району.
    
     Висновки і рекомендації постійної комісії повинні містити обґрунтування
( аналіз стану справ,констатація недоліків або порушень і посилання на відповідні акти законодавства,   висновки і рекомендації), конкретні пропозиції і термін їх впровадження.
            Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником або секретарем комісії.
             Рішення постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 
               Рекомендації комісії надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, які у встановлений комісією термін повідомляють про результати розгляду і вжиті заходи.
     
     Положення набирає чинності з моменту його ухвалення.
 
 
Заступник голови районної ради                                   М.М.Фариба