Положення про президію районної ради

 
ПОЛОЖЕННЯ
про президію районної ради
 
І. Загальні засади
 
1. Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для  вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій. 
2. Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голова районної державної адміністрації, голови постійних комісій, а в разі їх відсутності - заступники голів постійних комісій, керівники (уповноважені представники) найбільших депутатських груп і фракцій .
3. Президію очолює голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови ради.
4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.
 
ІІ. Організація роботи президії
 
1.   Роботу президії організовує голова районної ради.
2. Засідання президії скликаються   головою районної ради, а в разі його відсутності - заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як дві третини складу президії. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь заступник голови комісії або секретар комісії.
3. У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом   інші  депутати районної ради, сільські, селищний, міський голови, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації, районних організацій і установ,  громадських об’єднань за запрошенням.
4. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій,  їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;
в разі виникнення конфліктної ситуації приймає рішення про закриття сесії ради при наявності письмових заяв більшої половини депутатів від   загального складу ради про їхню згоду на закриття сесії;
вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
приймає рішення про порядок денний наступної сесії;
приймає рішення з інших питань віднесених до її компетенції   рішенням районної ради.
7. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають рекомендаційний характер, а також відповідні рішення за дорученням ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії відкритим голосуванням. Рішення і протоколи засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради.
Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради – у своїх розпорядженнях.
8. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.
 

Заступник голови районної ради                                   М.М. Фариба